Химията е Живот..Животът е Химия...

Реферати, Курсови работи, Решаване на задачи

Изготвям реферати и  курсови работи по всички химични дисциплини. Секцията е актуална както за студенти, така и за ученици.  При изработката на подобен материал се спазват изискванията дадени от преподавателя. Основната ми цел е да подготвя желаният от Вас проект, така че да се генерира отлична оценка. Разполагам с богат набор от английска и българска литература, така че източниците на заданието да са разнообразни. Ползваните цитати,литература и библиография са структурирани съобразно изискванията във всички разработки, за които е необходимо да съдържат гореспоменатите реквизити, те са налице, варирайки в зависимост от структурата и формата на поставения проект. Всяка работа е уникална, не се съдържа в чужда база данни и няма вариант, да се предостави на трети лица, освен ако не се договори! Следвам строго анти-плагиатската политика и всички материали са 100 % оригинални. За химичните формули използвам програмите - ChemSketch и Chemdraw.


Също така решавам химични задачи по следните дисциплини:

 • Аналитична химия
 • Органична химия
 • Физикохимия
 • Неорганична химия

   

Изготвям лагоритмични диаграми и титрувални криви по Аналитична химия.


Представям Ви няколко заглавия на задания, по които съм работила в периода 2019- 2022 година: 


 1. Хидридна генерация, като метод за въвеждане на проби в атомната спектроскопия- Инструментални методи на анализ;
 2. Характеристика на елемента хлор- Обща и неорганична химия;
 3. Анализ и контрол на отпадъчни води-Екология и опазване на околната среда; 
 4. Спектрални пречения върху лантиниди при определяне с/чрез ICP-MS в природни обекти- Инструментални методи на анализ;
 5. Белтъци - Органична химия;
 6. Строително-архитектурно стъкло - Технология на стъклото;
 7. Домакинско стъкло -Технология на стъклото;
 8. Методи за преработка на твърди битови отпадъци - Екология и опазване на околната среда;
 9.  Гипс-Неорганична  химична технология;
 10. Киселинност на почвата- Екология;
 11. Производство на сярна киселина- Неорганична химична технология;
 12. Тежки метали- Подвижност на металите;
 13. Качествен анализ на органични съединения - Аналитична химия;
 14. Радикал-улавяща активност на кверцетин (DPPH) -Химия на козметичните продукти;
 15. Протонометрия - Аналитична химия;
 16. Твърдост на водата и аналитични методи за нейното определяне - Аналитична химия;
 17. Храни и здраве - Храни, хранене и диетика;
 18. Адсорбция на оцетна киселина върху активен въглен - Физикохимия;
 19. Сравнение на химичните свойства на елементите литий и фосфор - Неорганична химия; 
 20. Неорганични токсиканти и замърсители на околната среда - Екологична химия;
 21. Методи за синтез на 3-метоксифенол - Органична химия; 
 22. Тавтомерия - Нови аспекти на органичната химия;
 23. Алени - Нови аспекти на органичната химия;
 24. Детоксикация на хербициди - Биохимия; 
 25. Covid-19  - Фармацевтична химия; 
 26. Анализ на парацетамол - Химия на лекарствените вещества; 
 27. Безсмъртниче - Hellyhrysium Italicum- Химия на козметичните продукти
 28. Влагозадържащи агенти - Хранителни добавки;
 29. Получаване и приложение на витамин С в козметиката -  Химия на козметичните продукти;
 30. Кумарини - синетз и свойства- Органична химия; 
 31. Ранитидин - методи за синтез- Органична химия;
 32. Методи за синтез на р-бромобадемена киселина - Органична химия; 
 33. Биологичноактивни вещества-витамини; храни източници на витамини; измения на маслоразтворимите витамини при кулинарна обработка ;
 34. Корозия - Индустриална химия;
 35. 15 група на периодичната система- азот и неговоте съединения - Неорганична химия; 
 36. Натрий в козметиката - Приложна химия; 
 37. Хетероциклени съединения с шестатомен пръстен  с един хетеро атом - Органична химия;
 38. Алкалоиди - Органична химия;
 39. Производство на цинк- КЦМ Пловдив - Неорганична химична технология;
 40. Стоматологични материали - Полимери - Химия на полимерите;
 41. Откриване на Кm (Константа на Михаелис) и Vmax чрез таблични данни, съставяне на права от вида                   y = Ax + B - Биоорганична химия.
Реферати