Химията е Живот..Животът е Химия...

Реферати, Курсови работи, Решаване на задачи

Изготвям реферати и  курсови работи по всички химични дисциплини. Секцията е актуална както за студенти, така и за ученици.  При изработката на подобен материал се спазват изискванията дадени от преподавателя. Основната ми цел е да подготвя желаният от Вас проект, така че да се генерира отлична оценка. Разполагам с богат набор от английска и българска литература, така че източниците на заданието да са разнообразни. Ползваните цитати,литература и библиография са структурирани съобразно изискванията във всички разработки, за които е необходимо да съдържат гореспоменатите реквизити, те са налице, варирайки в зависимост от структурата и формата на поставения проект. Всяка работа е уникална, не се съдържа в чужда база данни и няма вариант, да се предостави на трети лица, освен ако не се договори! Следвам строго анти-плагиатската политика и всички материали са 100 % оригинални. За химичните формули използвам програмите - ChemSketch и Chemdraw.


Също така решавам химични задачи по следните дисциплини:

 • Аналитична химия
 • Органична химия
 • Физикохимия
 • Неорганична химия

   

Изготвям лагоритмични диаграми и титрувални криви по Аналитична химия.


Представям Ви няколко заглавия на задания, по които съм работила през 2019 година: 


 1. Хидридна генерация, като метод за въвеждане на проби в атомната спектроскопия- Инструментални методи на анализ 
 2. Характеристика на елемента хлор- Обща и неорганична химия
 3. Анализ и контрол на отпадъчни води-Екология и опазване на околната среда; 
 4. Спектрални пречения върху лантиниди при определяне с/чрез ICP-MS в природни обекти- Инструментални методи на анализ
 5. Белтъци - Органична химия
 6. Строително-архитектурно стъкло - Технология на стъклото
 7. Домакинско стъкло -Технология на стъклото
 8. Методи за преработка на твърди битови отпадъци - Екология и опазване на околната среда
 9.  Гипс-Неорганична  химична технология
 10. Киселинност на почвата- Екология
 11. Производство на сярна киселина- Неорганична химична технология
 12. Тежки метали- Подвижност на металите

Реферати