Химията е Живот..Животът е Химия...

Кандидат - студенти

Изпитът по химия в българските висши учебни заведения е задължителен за специалностите, свързани с хуманна медицина, както и за всички специалности в отделни факултети на ВУЗ с химическа ориентация. Неговото успешно полагане изисква цялостна подготовка, включваща изграждане на умения за развиване на логически обосновани теми както и за работа с различни типове тестови задачи, свързани с учебното съдържание по химия и опазване на околната среда.

          Основна задача на подготовката е изграждане на знания и умения, адекватни на изпитния формат. Важен акцент в моите кандидат-студентски курсове е създаването на траен интерес на ученика към изучавания предмет, постепенно формиране на самостоятелно и системно знание.

          Методиката на обучение, която прилагам: 

  • Обучението е строго индивидуално ( при изключение до 2-ма души), което прави възможен диалога по време на занятията и позволява на ученика да участва като равноправен субект в процеса на обучение.
  • Внимателно, системно контролиране и насочване на самоподготовката, отчитайки конкретните особености на всеки ученик.
  • Текуща обратна връзка за постигнатия напредък чрез постоянни задачи за домашна работа(решаване на логически задачи), писмени и устни изпитвания.
  • Многократно трениране на кандидат-студентите в реална изпитна среда, с което целя не само проверка и затвърждаване на усвоените знания, но и изграждане на практически навици, съобразени с изискванията на жанровия модел и времето за изпълнение на задачата.
  • Месечна атестация за постиженията и проблемите на учениците в усвояването на учебния материал.

    

       Обучението се провежда с авторски теми и логически задачи (над 2000 броя), които са изработени чрез  утвърдени учебници, одобрени от MOH и съобразени с изискванията за ниво и задълбочено познаване на материала от висшите учебни заведения, особено Медицински университет.   Основна задача при подготовката на кандидат-студенти е развитието на логическо мислене. То се постига, чрез решаването на логически задачи. Всички медицински университети в България имат логически задачи в приемният си изпит.

 

Предлагам подготовка  на кандидати за:

  1. Медицински университет - Пловдив,  София, Варна, Плевен,Стара Загора;
  2.  Специалност медицина в: Бургаски университет "проф. д-р Асен Златаров";  Софийски университет "св. Кл. Охридски" ;
  3. Университет по хранителни технологии - Пловдив;
  4. ХТМУ- София;
  5. Всички химически факултети на ВУЗ-ове в България
Кандидат-студенти
Кандидат-студенти
Кандидат-студенти
Кандидат-студенти